Hotline: (028) 3841 0068
Vòng Mặt Hoa
Mã sản phẩm: AC 185 122 350
Loại vàng: 98%
Tổng khối lượng: 4 chỉ