Hotline: (028) 3841 0068
Vòng Mặt Hoa
Mã sản phẩm: AB 536 380 450
Loại vàng: 98%
Tổng khối lượng: 4.54 chỉ