Hotline: (028) 3841 0068
Vòng Khang
Mã sản phẩm: AC 098 739 200
Loại vàng: 98%
Tổng khối lượng: 1 chỉ