Hotline: (028) 3841 0068
BTS Hình Bướm Hột Cam
Mã sản phẩm: AC 334 757 2210
Loại vàng: 61%
Tổng khối lượng: 7.845 chỉ
  • Khối lượng Vòng Hình Bướm Hột Cam: 4.195 chỉ
  • Khối lượng Nhẫn Hình Bướm Hột Cam: 1.135 chỉ
  • Khối lượng Mặt Hình Bướm Hột Cam: 1.895 chỉ
  • Khối lượng Bông Đđ Hình Bướm Hột Cam: 0.62 chỉ