Hotline: (028) 3841 0068
BTS Hcn Xanh Đồng Tiền
Mã sản phẩm: AC 155 965 2250
Loại vàng: 61%
Tổng khối lượng: 6.715 chỉ
  • Khối lượng Vòng Hcn Xanh Đồng Tiền: 3.94 chỉ
  • Khối lượng Nhẫn Hcn Xanh Đồng Tiền: 1.1 chỉ
  • Khối lượng Mặt Hcn Xanh Đồng Tiền: 0.97 chỉ
  • Khối lượng Bông Đđ Hcn Xanh Đồng Tiền: 0.705 chỉ